แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน ชมวิว 2 ยอดเขา จุงฟราวยอร์ค กรอนเนอร์แกรต แมทเธอร์ฮอร์น


- ทะเลสาบทิทิเซ่ (เยอรมัน)
- สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส)
- ยอดเขาจุงฟราว
- ภูเขาแมทเธอร์ฮอร์น


วันเดินทางทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์: สอบถาม
ดาว์นโหลดโปรแกรม
ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์แบบส่วนตัว

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

   1     กรุงเทพ (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

   2     ซูริก (สวิสฯ) - ทะเลสาบทิทิเซ่ (เยอรมัน) - สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) (-/L/D)

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น


...

นำท่านชม : น้ำตกไรน์ (Rhein Fall)

น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ด้วยความสูงของน้ำตก 23 เมตร และกว้างกว่า 150 เมตร น้ำตกไรน์นี้ เป็นน้ำตกโบราณ มีอายุเก่าแก่มากประมาณ 14,000 - 17,000 ปี


...

นำท่านสู่ ประเทศเยอรมัน ชม : ทะเลสาบทิทิเซ่ (Lake Titisee)

ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าดำหรือที่ใครๆเรียกว่า Black Forest(เหตุที่ชื่อนี้ก้อเพราะป่านี้เต็มไปด้วยต้นสนซึ่งขึ้นอย่างหนาแน่น จนมองดูเป็นสีดำ) ซึ่งในเขตอุทยานมีหมู่บ้านทิทิเซ่ที่เงียบสงบตั้งอยู่ริมทะเลสาบและเป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมันี หมู่บ้านนี้เป็นต้นกำเนิดของการทำนาฬิกากุ๊กกูด้วย


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ เมือง สตราสบูร์ก ชม : มหาวิหารแห่งสตราซบูร์ (Cathedrale Notre Dame de Strasbourg)

เป็นมหาวิหารแห่งแรกของฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นมาในรูปแบบสไตล์โกธิก (Gothic) สถาปัตยกรรมจากยุคกลางแห่งนี้ได้รับการจดขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกว่าคือวิหารที่มีความสูงที่สุดในยุโรปแถบตะวันตกโดยองค์กรยูเนสโกมาแล้ว


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   3     สตราสบูร์ก - ริควีร์ - กอลมาร์ - เบิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - อินเทอลาเก้น (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : เมืองริควีร์ (Riquewihr)

เมืองในเส้นทางสายไวน์แห่งแคว้นอัลซาคที่มีชื่อเสียงในฝรั่งเศส นั่งรถผ่านชมบริเวณไร่องุ่นที่ปลูกกันตามแนวไหล่เขาที่ลดหลั่นไปมา ตัวเมืองเล็ก ๆ ที่มีถนนปูด้วยก้อนหินเรียงกันเหมือนกับเมืองเก่าของยุโรปทั่วไป รายล้อมด้วยบ้านเรือนหลากสีสัน โดยมีทางเข้าออกเป็นอุโมงค์ลอดป้อมสูง ๆ เหมือนภาพในนิยายตะวันตก


...

นำท่านสู่ : เมืองกอลมาร์ (Colmar)

เป็นเมืองเก่าแก่ในประเทศฝรั่งเศสที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นดินแดนแห่งความโรแมนติค ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของไวน์แห่งแคว้นอาลซัส" (Capitale des Vins d'Alsace) นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงบรรยากาศของ เมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเก่าที่เรียงรายไปด้วยเรือนไม้เก่าแก่ ร้านค้าสวยงาม โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่ อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางได้อย่างดีสุดแห่งหนึ่งในประเทศ เมืองนี้มีคลองตัดไปมา จนได้รับสมญานามว่า “ลิตเติ้ล เวนิซ”


...

นำท่านถ่ายรูป : โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St. Martin's Church)

โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากหินสีชมพูทั้งหลัง สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 1234-1365 ถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกอลมาร์ มีสถาปัตยกรรมโกธิคที่สวยงามโอ่อ่า


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองกรุงเบิร์น : เขตตัวเมืองเก่า (Old Town)

เมืองเก่านี้เป็นเมืองศูนย์กลางของกรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่เป็นเมืองเก่าที่มีความสวยงามและสมบูรณ์สุดๆ จนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกด้าน วัฒนธรรม สร้างขึ้นบนเนินเขา ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ บ้านเรือนสีสันก็น่ารักสดใส และยังให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศบ้านเมืองแบบยุโรปโบราณ


...

นำท่านถ่ายรูป : อาคารรัฐสภา (House of Parliament)

เป็นตึกของรัฐสภาสร้างขึ้นในปี 1894 – 1902 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาแห่งมลรัฐแต่ละรัฐ จะสามารถเข้าเยี่ยมชมได้กรณีที่ไม่มีการประชุม ซึ่งการประชุมจะถูกกำหนดไว้ก่อนแล้วสามารถเช็คได้จากเว็ปไซต์


...

นำท่านถ่ายรูป : หอนาฬิกาประจำเมือง (Zytglogge Clock Tower)

หอนาฬิกายักษ์ใหญ่เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1530 หรือเกือบๆ 500 ปี มาแล้ว ทุกๆ ชั่วโมง นาฬิกาจะตีและมีรูปปั้นสัตว์ออกมา


...

นำท่านถ่ายรูป : บ่อหมีสีน้ำตาล ( Bear Pit )

สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ที่ว่าสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นก็เพราะว่า มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ คือ หมี จึงได้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่า เบิร์น เบิร์นสามารถอนุรักษ์สัญลักษณ์ และประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นไปของเมืองได้ดี สวนหมีแห่งนี้ได้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2552


...

นำท่านสู่ : เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken)

มีความหมายตามภาษาละตินว่า เมืองระหว่างทะเลสาป เมืองอินเตอร์ลาเคนนี้ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างสองทะเลสาป คือ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) และ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) อีกทั้งยังเป็นทางขึ้นยอดเขาที่จะทำให้คุณเห็นธารน้ำแข็งซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   4    อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราว - ทาสช์ - เซอร์แมท (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : หมู่บ้านกรินเดอวาลล์ (Grindelwald)

อีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กที่ตั้งอยู่เชิงเขา ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนในช่วงวันหยุด เพลิดเพลินไปกับการใช้เวลาว่างออกสำรวจความงดงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันยอดเยี่ยม ซึ่งรวมถึงยอดเขาชื่อก้องโลกทั้ง 3 แห่งอย่าง ไอเกอร์ (Eiger), ไอเกอร์ (Monch) และจุงเฟรา (Jungfrau)


...

นำท่านสู่ : ยอดเขาจุงฟราว (Jungfrau)

มีความหมายว่า สาวน้อย เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) เป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ได้รับการยกย่องว่า เป็น Top of Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแห่งนี้ มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2007


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen)

เป็นหมู่บ้านในหุบเขาที่ได้ชื่อว่าเป็นหุบเขารูปตัวยูที่ชันที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้จะเป็นน้ำตก ชเตาบ์บาค (Staubbach Falls) ที่มีขนาดสูง ไหลลงมาจากหน้าผา กว่า 200 เมตร


...

นำท่านสู่ : หมู่บ้านทาสช์ (Tasch)

เมืองรีสอร์ทน่ารัก ชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามตลอดการเดินทาง และเป็นปากประตูสู่เซอร์แมท


...

นำท่านสู่ : เมืองเซอร์แมท (Zermatt)

เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขา เป็นส่วนหนึ่งของพันธรัฐ Valais เมืองนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา Matterhorn (แมทเทอร์ฮอร์น) ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูงถึง 4,478 เมตร เป็นที่หมายปองของนักปีนเขาและนักเล่นสกีที่จะมาเยือนที่นี่ ที่สำคัญเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่ปราศจากมลพิษโดยสิ้นเชิง เพราะว่าเป็นเมืองที่ห้ามนำเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้าไปในตัวเมืองเด็ดขาด


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   5     เซอร์มัท - ภูเขาแมทเธอร์ฮอร์น - ทาส์ช - มงเทรอซ์ (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม นำท่านเดินสู่สถานีกรอนเนอร์แกรตบานห์ เพื่อนั่งรถไฟไต่เขาชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามจากตัวเมืองเซอร์แมท สู่ จุดชมวิวกรอนเนอร์แกรต


...

นำท่านสู่ : แมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn)

ยอดเขาแมตเตอร์ฮอร์นนี้ถือเป็นมงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ภูเขามีรูปทรงพีระมิดที่สูงเด่นเป็นสง่าตั้งโดดเด่นอยู่เหนือทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ มีความสูงกว่า 4,478 เมตร เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี แค่มองจากที่ไกลๆ ก็จะเห็นเป็นรูปทรงปิรามิดสูงเฉียดฟ้าตั้งตระหง่านอยู่


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : เมืองมงเทรอซ์ (Montreux)

เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ทะเลสาบแสนสวยที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งเมืองแห่งนี้ถือเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่เป็นอีกจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายคนที่ฝันเอาไว้ว่าจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้ง


...

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ : ปราสาทชิลยอง (Castle of Chillon)

ปราสาทชิลยอง นับว่าเป็นปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ SAVOY ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   6    มงเทรอซ์ - โลซานน์ - เจนีวา - ลูเซิร์น (BF/L/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : เมืองโลซานน์ (Lausanne)

เมืองเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอย่างเงียบเชียบบนเนินเขาซึ่งโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบเจนีวา อย่าง ‘เมืองโลซานน์’ ที่ได้ชื่อว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์กันเป็นอย่างดี เพราะครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินี และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ในปี พ.ศ. 2467 ถึง พ.ศ. 2494


...

นำท่านสู่ : เมืองเจนีวา (Geneva)

เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (รองจากซูริก) ตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำโรนไหลออกสู่ทะเลสาบเจนีวา เมืองเจนีวาได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติที่สำคัญหลายองค์กร เจนีวาเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองคมนาคมหลักของทวีปยุโรปอีกด้วย


...

นำท่านสู่ : น้ำพุเจทโด (Jet d'Eau)

น้ำพุที่มีชื่อเสียงก้องโลก “สัญลักษณ์ของเมืองเจนีวา” ที่มีความสูงถึง 390 ฟุต น้ำพุเจทโด จะส่งน้ำครั้งละ 500 ลิตรต่อวินาที ขึ้นไปพุ่งกระจายบนอากาศที่ความสูง 140 เมตร ด้วยความเร็ว 200 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในทะเลสาบเจนีวา โดยตั้งเป็นระบบ security valve ของโรงงาน Coulouvreniere hydraulic factory ตั้งแต่ปี 1891 ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ท่องเที่ยวของ Geneva มาจนถึงปัจจุบัน


...

นำท่านสู่ : นาฬิกาดอกไม้ (Jardin Anglais)

มีชนิด 2 เข็ม และ 3 เข็ม ขนาดตั้งแต่ 100 ซ.ม. ถึง 1,000 ซ.ม. หรือมากกว่า และหน้าปัดนาฬิกา มีความชันได้ ไม่จำกัดองศา สามารถใช้กระแสไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ไฟฟ้าดับยังสามารถใช้งานได้ นาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) บ่งบอกถึงความสำคัญ ของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา นาฬิกาดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมีชื่อเสียงของเมืองเจนีวาในเรื่องของอุตสาหกรรมนาฬิกานั่นเอง


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) ชม : สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)

ทอดข้ามแม่น้ำรอยซ์และมีอายุยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 สะพานชาเพลเป็นสะพานมุงหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปและประดับด้วยภาพวาดเก่าแก่มากมายให้นักท่องเที่ยวได้ชมขณะเดินไปบนสะพาน อย่าลืมชมหอคอยกลางน้ำ (Water Tower) ซึ่งสมัยก่อนเคยใช้เป็นคุกและห้องทรมาน สะพานชาเพลสองในสามส่วนได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ในปี 1993 และได้รับการบูรณะอย่างดีตั้งแต่นั้นมา


...

นำท่านสู่ : อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Statue)

เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของลูเซิร์น นักประติมากรรมชาวเดนมาร์ก Bertel Thorvaldsen เป็นผู้ออกแบบ “สิงโตลูเซิร์น” ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารสวิสกว่า 600 นายที่เสียชีวิตในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส อนุสรณ์ขนาดใหญ่นี้เป็นการแกะสลักบนผิวหินทรายของบ่อหินเก่า ซึ่งมาร์ก เทวนได้กล่าวไว้ว่านี่เป็น “หินที่ดูเศร้าและสะเทือนใจที่สุดในโลก”


   7    ลูเซิร์น - สนามบินซูริก (BF/-/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


นำท่านสู่สนามบินซูริก


   8     กรุงเทพฯ (-/-/-)

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ