โปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิต


แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน ชมวิว 2 ยอดเขา จุงฟราวยอร์ค กรอนเนอร์แกรต แมทเธอร์ฮอร์น

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริก (สวิสฯ) ทะเลสาบทิทิเซ่ (เยอรมัน) สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส) สตราสบูร์ก ริควีร์ กอลมาร์ เบิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) อินเทอลาเก้น ยอดเขาจุงฟราว ทาสช์ เซอร์แมท ภูเขาแมทเธอร์ฮอร์น ทาส์ช มงเทรอซ์ โลซานน์ เจนีวา ลูเซิร์น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน พิชิต 3 เขาแห่งสวิส ทิตลิส แมทเทอร์ฮอร์น จุงฟราว

ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกไรน์ ซูริค ทะเลสาบซูริค ลูเซิร์น ทะเลสาบลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ยอดเขาทิตลิส เมืองเวเว่ย์ เมืองมงเทรอซ์ เซอร์แมท รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น เมืองโลซานน์ เมืองเจนีวา อินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงฟราว เบิร์น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม