ทัวร์ยุโรป เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ (Tulip Festival) 6 วัน 3 คืน


- หมู่บ้านกีธูร์น
- หมู่บ้านซานส์ สคันส์
- ชมเมืองอัมสเตอร์ดัม
- เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ
- ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม
- แมนาคินพิส
-


วันเดินทางทัวร์ยุโรป เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ : สอบถาม
ดาว์นโหลดโปรแกรม
ทัวร์เนเธอร์แลนด์เบลเยี่ยมแบบส่วนตัว

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

   1     กรุงเทพฯ (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

   2     กรุงเทพ – บรัสเซลส์ – หมู่บ้านกีธูร์น – สาธิตทำชีสและทำรองเท้าไม้ – ซานส์ สคันส์ – อัมสเตอร์ดัม (-/L/D)

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน


...

นำท่านเดินทางล่องเรือชม : หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE)

เยือนเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านเล็กๆน่ารักที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน แต่จะมีลำคลองล้อมรอบและการคมนาคมทั้งหมดยังใช้การสัญจรทางน้ำ เป็นหมู่บ้าน UNSEEN


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (ZAANSE SCHANS)

หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน


...

นําท่านเดินทางสู่ : กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM)

เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ทีสุดของเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรปโดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   3     อัมสเตอร์ดัม – ลิซเซ่ – เทศกาลดอกไม้ สวนเคอเคนฮอฟ – บรูจส์ (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัม : โดยการล่องเรือหลังคากระจก

ลัดเลี้ยวเข้าตามลําคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์


...

นำท่านสู่ : จัตุรัสแดม

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัม ถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง อนุสาวรีย์แห่งชาติ เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (LISSE) ชม : เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (KEUKENHOF)

มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไม้ดอกนานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก


...

นำท่านเดินทางสู่ : เมืองบรูจส์ (BRUGES)

ที่ได้ชื่อว่าเวนิสแห่งเบเนลักซ์ เป็นเมืองที่งามสง่าล้อมรอบด้วยสะพานเล็กๆ ที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือลำคลอง บ้านหลังคาทรงจั่ว ลักษณะของเมืองนี้ล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้น และมีอาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบเฟลมมิช และแบบเรเนซองค์


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   4     บรูจส์ – บรัสเซลส์ – แมนาคินพิส – จัตุรัสแกรนด์เพลส – บรูจส์ – ชมเมือง – จัตุรัสมาร์ก (BF/-/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ เมืองบรัสเซลส์ (BRUSSELS) :

เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป (EU) และเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นที่โด่งดังในเรื่องของช็อกโกแลตและเบียร์ที่ดีที่สุดในโลก แฟนพันธุ์แท้เรื่องช็อคโกแลตกับคอเบียร์ไม่ควรพล าด


...

นำท่านถ่ายรูปกับ : อะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM)

เป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959


...

นำท่านถ่ายรูปกับ : แมนาคินพิส (MANNEKEN PIS)

อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง


...

นำท่านถ่ายรูปกับ : จัตุรัสกร็องด์ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE)

จัตุรัสแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ด้วยความยาว 110 เมตร กว้าง 68 เมตร แม้จะไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่โตมาก แต่การประดับตกแต่งภายในบริเวณนั้นงดงามและประณีตไม่ได้แพ้ที่ใดๆ ในโลก ด้วยศิลปะสไตล์บาโรค โกธิค และนีโอโกธิคที่มีความเก่าแก่มากกว่า 300 ปี เป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้งสิ้น


กลางวัน

**อิสระอาหารกลางวัน


...

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGES) ชม : จัตุรัสมาร์ก (THE MARKT)

ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดค้าขายและที่จัดงานต่างๆของเมือง


...

นำท่านชม : จตุรัสเบิร์ก (THE BURG)

ลานกว้างหน้าบริเวณวังเก่าสไตล์กอธิคซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปัจจุบัน


...

นำท่านถ่ายรูปกับ : หอระฆังประจําเมือง (THE BELFRY)

ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูกส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และบันได 366 ขั้นเพื่อขึ้นสู่ยอดของหอระฆัง


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   5     บรูจจ์ – บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ(BF/-/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


นำท่านสู่สนามบิน


กลางวัน

*** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งในสนามบินตามอัธยาศัย ***


   6     กรุงเทพฯ (-/-/-)

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ