ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค สาธารณรัฐเช็ค 8 วัน ล่องแม่น้ำดานูบ


- ป้อมปราการ Fisherman’s Bastion
- โบสถ์แมทธิอัส Matthias Church
- ล่องแม่น้ำดานูบ
- จัตุรัสเมืองเก่า
- มหาวิหารเซนต์วิตัส
- ฮอลสตัท Hallstatt บ้านเกิดของโมสาร์ต
- พระราชวังเชรินน์บรุนน์ สตัดท์พาร์ค


วันเดินทางทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค สาธารณรัฐเช็ค: สอบถาม
ดาว์นโหลดโปรแกรม
ทัวร์อังกฤษแบบส่วนตัว

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้า

   1     กรุงเทพฯ (-/-/-)

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

   2     เวียนนา (ออสเตรีย)-บราติสลาวา (สโลวัค) -บูดาเปสต์ (ฮังการี) (-/L/D)

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากสนามบิน


...

นำท่านสู่เมือง : บราติสลาวา (Bratislava)

เป็นเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสโลวาเกียบน 2 ฝั่งของแม่น้ำดานูบ มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี จึงเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ เมืองนี้และเวียนนายังเป็นเมืองหลวง 2 แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กันมากที่สุดในยุโรป โดยตั้งอยู่ห่างกันไม่ถึง 60 กิโลเมตร


...

นำท่านถ่ายรูป : ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle Courtyard)

ซึ่งตั้งอยู่ยอดเนินเหนือแม่น้ำดานูบ ที่หมายอันโดดเด่นบนเส้นขอบฟ้าของบราติสลาวาแห่งนี้เป็นอาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมือง โดยมีหอคอยที่มุมสี่ด้านและขลิบหลังคาสีแดงบนตัวอาคารขนาดใหญ่สีขาว ส่วนในเวลากลางคืนจะเห็นปราสาทอาบแสงไฟเป็นสีทองเรืองรอง


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : บูดาเปสต์ (Budapest)

เป็นเมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่รวมเอาเมือง 2 เมืองเข้าด้วยกัน คือเมืองบูดา อยู่ทางตะวันตก และเมืองเปสต์ อยู่ทางตะวันออก ส่วนตรงกลางคือแม่น้ำดานูบ เมืองบูดาเปสต์มีความงดงามทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติมากมาย จนได้รับการขนานนามว่า “ราชินีแห่งแม่น้ำดานูบ” และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเขตเมืองมีความโดดเด่นที่สุดในโลก


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   3     บูดาเปสต์ (ฮังการี)-บราติสลาวา (สโลวัค) (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านผ่านชม : สะพานเชน (Chain Bridge)

เป็นหนึ่งในสะพานที่สวยที่สุดในยุโรปที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ (Danube River) ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1839 โดยวิศวกรชาวอังกฤษชื่อ William Tierney Clark เป็นสะพานโซ่ขนาดใหญ่แห่งแรกที่เชื่อมระหว่างฝั่งบูดาและฝั่งเปสต์ ซึ่งเหล็กและวัสดุทั้งหมดได้นำมาจากประเทศอังกฤษทั้งสิ้น ที่คอสะพานเชนมีรูปปั้นหินแกะสลักรูปสิงห์โตนอนหมอบอยู่ทั้งสองข้าง


...

นำท่านผ่านชม : อาคารรัฐสภาฮังการี (Hungarian Parliament)

เป็นสภาที่สวยที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในยุโรป โดดเด่นอยุ่ริมแม่น้ำดานูบบนฝั่งเปสต์ ตัวอาคารเป็นศิลปะแบบนีโอโกธิค ถูกตกแต่งด้วยทองคำถึง 40 กิโลกรัม อัญมณีกว่า 500,000 ชิ้น และมีโครงสร้างตรงกลางเป็นโดมสูง 96 เมตร ใช้เวลาสร้างนานถึง 20 ปี กว่าจะเนรมิตสิ่งก่อสร้างสุดตระการตานี้เสร็จสิ้น


...

นำท่านถ่ายรูป : จตุรัสวีรชน (Hero Square หรือ Hosok Tere)

เป็นอนุเสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 1,000 ปี แห่งชัยชนะของฮังการี เสาสูงตระหง่านของอนุสาวรีย์เป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล อันเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรคาทอลิก รอบเสาสูงเป็นที่ตั้งของรูปหล่อผู้นำของชนเผ่าทั้ง 7 ที่ร่วมกันก่อตั้งอาณาจักรฮังการีขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 9


...

นำท่านชม : ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion)

นับว่าเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและต้องไม่พลาดเมื่อมาเที่ยวกรุงบูดาเปสต์ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1895 เป็นป้อมปราการสีขาวสไตล์นีโอโกธิค ได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของเหล่าชาวประมงที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองแห่งนี้ไว้ ภายในมีหอสังเกตการณ์ทั้งหมด 7 แห่ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนชนเผ่าแม็กยาร์ ป้อมปราการนี้จะตั้งตระหง่านอยู่บนสุดของ Castle Hill ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำดานูบ สะพานเชน และอาคารรัฐสภาฮังการีได้ในแบบพาโนรามาเลย


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : โบสถ์แมทธิอัส (Matthias Church)

โบสถ์นี้เคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทธิอัส ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก ในสมัยของพระองค์ถือว่าเป็นสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาอย่างแท้จริง สิ่งก่อสร้างที่งดงามเกิดขึ้นมากในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ ซึ่งโบสถ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เรียบร้อยแล้ว


...

นำท่าน : ล่องแม่น้ำดานูบ

แม่น้ำดินแดนโรแมนติคของประเทศฮังการี ชมความงดงามของอาคารรัฐสภาและอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นและสวยงามเรียงรายสองฝั่งแม่น้ำดานูบ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   4     บราติสลาวา (สโลวัค) - ปราก (สาธารณรัฐเช็ค) (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : กรุงปราก (Prague)

เมืองหลวงของสาธารณรัฐ เช็ก (Czech หรือ Czechia) ดินแดนที่ชื่อว่า มงกุฎแห่งยุโรป (Crown of Europe) เนื่องจากมีความสวยงามและเงียบสงบอยู่ท่ามกลางขุนเขาและเป็นศูนย์กลางอาณาจักรที่ว่ามาแต่โบราณ จึงเต็มไปด้วยเรื่องราว เรื่องเล่า และสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยังมีภาษาของตนเอง เรียกว่า Praha อ่านว่า ปรา-หะ


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านชม : ปราสาทปราก (Prague Castle)

สร้างขึ้นในปี ค.ศ.885 เคยเป็นปราสาทของกษัตริย์แห่งเช็กในอดีต อีกทั้งเคยได้รับการรับรองจากกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความยาวประมาณ 570 เมตร และความกว้างประมาณ 130 เมตร แต่ปัจจุบันรัฐบาลทำเป็นทำเนียบประธานาธิบดี, มหาวิหารเซนต์วิตุส (St. Vitus Cathedral) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ด้วยศิลปะแบบโกธิค แต่แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 เป็นที่เก็บมงกุฎเพชรซึ่งทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทำให้เมืองปราก


...

นำท่านชม : มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral)

ซึ่งมีการสร้างผ่านสถาปนิกหลายคนตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 จนจบโครงการที่ศตวรรษที่ 19 จึงมีศิลปะผสม ระหว่างโกธิค นีโอ-โกธิค ภายในประดับด้วยกระจกโมเสคสี (บางส่วนจากฝรั่งเศส) ที่เก็บพระธาตุท่อนแขนของนักบุญวิตุส มีสุสานกษัตริย์แห่งโบฮีเมียหลายพระองค์ ด้านนอกมีภาพกระเบื้องโมเสกเกี่ยวกับวันพิพากษา นักบุญดังกล่าวถือว่าเป็นนักบุญอุปถัมภ์ประเทศนี้ และมีโลงศพศิลปะเงินของนักบุญ St.Nepomuk ตระการตามาก และวิหารแห่งนี้มีความสำคัญถือว่าเป็นจุดรวมใจชาวปรากอีกด้วย


...

นำท่านชม : จัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square)

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า แวดล้อมด้วยสถาปัตยกรรมบารอค กอธิค และรอโคโคที่อลังการ จัตุรัสเมืองเก่าเป็นอีกย่านที่น่านั่ง มีคาเฟ่หลายร้านให้เลือก หรืออาจจะเช่าม้าหรือรถม้านั่ง เดินสำรวจตลาด หรือแม้แต่ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์


...

นำท่านชม : สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge)

ร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1357 เพื่อแทนที่สะพานจูดิธซึ่งสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ในปัจจุบันสะพานชาร์ลส์เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง สวยโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน ทัศนียภาพของสะพานนี้จะสวยงามยิ่งขึ้นในช่วงเช้าตรู่และยามตะวันตกดิน


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   5     ปราก - เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค) - ซาลซ์บูร์ก (ออสเตรีย) (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านสู่ : เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)

อยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเช็ก ห่างจากปรากไป 180 กิโลเมตร เมืองเล็ก โรแมนติก ดั่งเทพนิยาย ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวฤตาว่าตอนต้นใกล้แหล่งกำเนิดของแม่น้ำ ก่อนที่จะไหลต่อไปเป็นกระแสน้ำสายใหญ่ผ่านกรุงปราก ช่วงที่แม่น้ำวฤตาว่าไหลผ่านเชสกี้ ครุมลอฟดูเหมือนเป็นเพียงลำธารเล็ก ๆ สายน้ำคดไปเคี้ยวมาเหมือนรูปตัว S จนทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมืองดูราวกับหยดน้ำที่กำลังจะร่วงหล่นจากขั้ว มีความโดดเด่นคือเป็นเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992 ไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านสู่ : ซาลซ์บูร์ก (Salzburg)

เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่ 4 ในประเทศออสเตรีย เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของคีตกวีชื่อดังระดับโลกอย่าง “โมสาร์ท Mozart” และสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกอย่าง The Sound of Music ที่โด่งดัง ที่นี่เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรก จนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   6     ซาลสเบิร์ก-ฮอลสตัท-เวียนนา (ออสเตรีย) (BF/L/D)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง ซาลสเบิร์ก (Salzburg) เมืองที่มีชื่อเสียงจากการเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เพลงอมตะ “มนต์รักเพลงสวรรค์” หรือ The Sound of Music


...

นำท่านข้าม : แม่น้ำซาลส์ซักค์ (Salzach River)

เป็นแม่น้ำอยู่ในปนะเทศออสเตรียและไหลผ่านไปยังประเทศเยอรมัน มีความยาวประมาณ225 กิโลเมตร (140 ไมล์) แม่น้ำ Salzach จะไหลมาบรรจบกับแม่น้ำชื่อSaalachที่กั้นชายแดนระหว่างออสเตรียกะเยอรมันนี


...

นำท่านสู่ : จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz)

เป็นจัตุรัสย่านกลางเมืองอยู่ใกล้มหาวิหารแห่งเมืองซาลส์บวร์ก ( Salzburg Cathedral) มีน้ำพุสไตล์บาโรก เป็นจุดเด่นของจัตุรัสนี้


...

นำท่านถ่ายรูปกับ : อนุสาวรีย์โมสาร์ท (Mozart Monument)

สร้างขึ้นเพื่อที่จะรำลึกถึง โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) นักดนตรีเอกของโลก โมสาร์ทนั้นเป็นนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงก้องโลก โมซาร์ทเกิดที่เมืองซัลสบูร์ก เขามีงานประพันธ์เพลง 700 ชิ้นรวมทั้งโอเปร่า (ดนตรีซึ่งมีเนื้อเรื่อง) ชื่อ ดอน โจวานนี (Don Giovanni) และ ขลุ่ยวิเศษ (Die Zauberflöte) ปัจจุบันผลงานต่าง ๆ ของเขาได้ถูกนำมาจัดจำหน่ายเป็นสื่อต่าง ๆ มากมาย และที่เมืองซัลสบูร์ก ประเทศออสเตรีย ยังมีอนุสาวรีย์ของโมสาร์ทอยู่ที่นั่น เหตุเพราะว่าโมสาร์ทได้เกิดที่เมืองแห่งเกลือนี้


...

นำท่านชม : มหาวิหารแห่งเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg Cathedral)

สร้างในสมัยเรอเนซองส์ตอนปลาย-บารอคตอนต้น ถือเป็นโบสถ์บารอคยุคแรกสุด สร้างขึ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ใหญ่ มหาวิหารหลังนี้ถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย ต่อมาได้รับการบูรณะให้งดงามดังเดิม


...

นำท่านเดินเล่น : ถนนเกไทรเดร้ (Getreidegasse)

มีบ้านเรือนที่ตั้งอยู่เรียงรายบนถนนสายนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือมีลานบ้านที่มีหลังคาอันสวยงาม ป้ายเหล็กที่ทำด้วยมือและกรอบหน้าต่างเป็นภาพปูนปั้นแกะสลัก ปัจจุบันเป็นย่าน shopping ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายและมีสถานที่ที่น่าสนใจมาก


...

นำท่านสู่ : เมือง ฮอลสตัท (Hallstatt)

เมืองที่ได้ชื่อว่า "เมืองริมทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก" และมีอายุกว่า 4,500 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ฮอลล์สตัทเป็นที่รู้จักกันในเรื่องการผลิตเกลือในสมัยก่อน เหมืองเกลือที่เป็นที่รู้จักแห่งเเรกของโลกก็อยู่ในเมืองนี้


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ : ถนน ซี สตราซ (See Strasse)

เป็นถนนติดทะเลสาบ ซึ่งตลอดสองข้างทางเป็นร้านขายของที่ระลึก ที่ขาดไม่ได้คือเกลือที่ชาวบ้านนำมาใส่ขวดแก้วสีสวย ดูเก๋ไก๋ไปอีกแบบ รวมไปถึงภาพเขียนเมืองฮัลสตัทท์ในมุมต่างๆ


...

นำท่านสู่ เมือง เวียนนา (Vienna) ชม : หมู่บ้านกรินซิ่ง (Grinzing Village)

อยู่บนเชิงเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ขาวมีร้านอาหารที่ขายไวน์ เรียกว่าร้านฮอยริเกอร์ การได้ไปลองรับประทานอาหารแบบต้นตำหรับที่นั่นถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่ง


เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับสู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย


   7     เวียนนา-กรุงเทพฯ (BF/L/-)

เช้า

รถพร้อมคนขับ รับท่านจากโรงแรม


...

นำท่านชม : กรุงเวียนนา (Vienna)

เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย ได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งเสียงดนตรี เนื่องจากเป็นเมืองที่มีนักแต่งเพลงคลาสสิกและกวีชื่อดังมากมายอย่าง บีโธเฟน, โยฮัน และ โมสาร์ท ให้คุณได้เพลิดเพลินกับความงดงามทางศิลปะ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม อีกทั้งตามรอยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของเมืองโรแมนติกแห่งนี้


...

นำท่านชม : พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace)

สร้างขึ้นเมื่อตอนกลางของศตวรรษที่ 16 จากปราสาทโบราณเดิม “แคตเตอร์เบิร์ก” โดยพระเจ้าแมกซิมิเลียนที่ 2 ทรงโปรดให้สร้างเป็นตำหนักชายป่า สำหรับล่าสัตว์และพักร้อน ต่อจากนั้น ตำหนักก็ถูกทำลาย โดยพวกเตอร์กที่รบรุกขึ้นมาจากตอนใต้ จักรพรรดิลีโอโปลด์ จึงทรงให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่อย่างงดงาม เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูร้อน (Summer Palace) โดยย่อแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายสส์ในฝรั่งเศส


...

นำท่านชม : มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen)

ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ลักษณะเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ทรงสูง มียอดปลายแหลม ๆ หลายยอด เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโกธิคที่อ่อนช้อยงดงามมาก ชาวออสเตรียนมีความผูกพันกับมหาวิหารเซนต์สตีเฟนเป็นอย่างมาก ทุก ๆ ปี ตอนเที่ยงคืนของคืนก่อนวันขึ้นปีใหม่ “พุมเมอริน” (Pummerin) อันเป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดใบหนึ่งของโลกจะดังกังวานขึ้น แล้วทั้งประเทศก็จะพากันเฉลิมฉลองความสุขด้วยท่วงทำนองของ “เพลงบลูดานูบ”


...

นำท่านชม : พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace)

เป็นที่ประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์แฮบส์บวร์ก ตั้งแต่พระองค์แรกจนถึงพระองค์สุดท้าย ปัจจุบันนี้ถือเป็นอาคารที่สำคัญของเมืองเป็นอย่างมาก บริเวณพระราชวังประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ โบสถ์ สวนและจตุรัส สิ่งที่น่าสนใจมีตั้งแต่ห้องจัดแสดงในหอสมุดแห่งชาติไปจนถึงวัตถุแวววาวในพระคลังสมบัติหลวง ที่นี่ยังเต็มไปด้วยเครื่องประดับล้ำค่า เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และผลงานชิ้นเอกทางสถาปัตยกรรมและศิลปะ โดยส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย


...

นำท่านชม : อาคารรัฐสภา ออสเตรีย (Austrian Parliament Building)

เป็นที่ประชุมสภาออสเตรียมานับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ในช่วงเวลาการปกครองโดยจักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟ รัฐสภาออสเตรียเป็นอาคารโอ่อ่าใหญ่โตที่สุดหลังหนึ่งบนถนน Ringstraße สถาปนิก Baron Theophil Hansen ออกแบบอาคารหลังนี้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกรีก ด้วยเสาต้นใหญ่ รูปปั้น และห้องโถงต่างๆ ภายในอาคาร


...

นำท่านชม : โรงละครโอเปร่าแห่งกรุงเวียนนา (Vienna State Opera)

โรงละครที่จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจไปกับศิลปะการแสดงพร้อมดนตรีสุดอลังการ จากทีมอุปรากรกว่า 50 ทีมตลอดปี เรียกได้ว่าเป็นโรงอุปรากรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สร้างขึ้นในปี 1869 ผ่านสงครามโลกครั้งที่สองและได้รับการบูรณะในปี 1950


กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร


...

นำท่านชม : สตัดท์พาร์ค (Stadtpark)

สวนสาธารณะชื่อดังใจกลางกรุงเวียนนา สร้างขึ้นปี ค.ศ. 1862 สไตล์การตกแต่งแบบอังกฤษ เป็นที่นิยมมาพักผ่อนของคนในเวียนนา ในสวนนี้มีรูปปั้นคีตกวีอยู่เช่น Franz Schubert โดยเฉพาะท่าน Johann Strauss Junior ราชาเพลงวอล์ซ เป็นรูปปั้นสีทองอร่าม เจ้าของบทเพลง The Blue Danube ที่เลื่องชื่อมาจนถึงปัจจุบัน


...

นำท่านสู่ศูนย์กลางการช้อปปิ้ง : ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Street)

เป็นถนนคนเดินและช้อปปิ้งสายสำคัญแห่งกรุงเวียนนา มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เรียงรายตลอดสองข้างถนน ที่จะต้องถูกใจขาช้อปเพราะมีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม สินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX , LOUIS VUITTON และอีกมากมาย อีกทั้งเครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน ของสะสมหรือของที่ระลึกต่างๆ


เย็น

นำท่านสู่สนามบิน


   8     กรุงเทพฯ (-/-/-)

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ