แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน พิชิต 3 เขาแห่งสวิส ทิตลิส แมทเทอร์ฮอร์น จุงฟราว

- น้ำตกไรน์
- ยอดเขาทิตลิส
- รถไฟกรอนเนอร์แกรต
- ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น
- ยอดเขาจุงฟราว

วันเดินทางทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์: สอบถาม
ดาว์นโหลดโปรแกรม
ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์แบบส่วนตัว

รายละเอียดการเดินทางทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน พิชิต 3 เขาแห่งสวิส ทิตลิส แมทเทอร์ฮอร์น จุงฟราว

1

วันแรก กรุงเทพ

คณะพร้อมกันที่สนามบิน

2

วันที่สอง ซูริค-น้ำตกไรน์-ลูเซิร์น

ออกเดินทางบินตรงสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการที่ท่านเลือก (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)
เดินทางถึง สนามบินซูริค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น เมืองที่ตั้งของ น้ำตกไรน์ ที่ยิ่งใหญ่และสวยที่สุดของสวิส ให้ท่าน เดินเล่นถ่ายรูป ชั่วครู่ ก่อนนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค เมืองใหญ่ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การเงิน การธนาคาร เมืองตั้งอยู่ริมทะเลสาบซูริค นำท่านถ่ายรูปวิวสวยๆของทะเลสาบ ซูริคเคยเป็นที่ตั้งโรงกษาปณ์ ช่วงศตวรรษที่ 13 อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเมืองศูนย์กลางการเงิน-การธนาคารของประเทศ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชม ทะเลสาบลูเซิร์น ที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น และเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาดัง, ช็อคโกแลต, มีดพับของทหารสวิส ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Europe Hotel หรือเทียบเท่า

3

วันที่สาม ลูเซิร์น– ยอดเขาทิตลิส - เวเว่ย์ - มงเทรอซ์

เช้า ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก ที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่ระดับความสูง 3,020เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลม ที่เรียกว่าโรแตร์เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆท่านจะได้ชื่นชมทัศนียภาพที่ งดงามของเทือกเขาแอลป์ นำชมถ้ำน้ำแข็งที่สวยงาม และเดินข้ามสะพานแขวนที่สูงทีสุดในสวิส และให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางลงจากเขา จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเวเว่ย์ เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเว่ย์มีมากขนาดว่านักท่องเที่ยว ต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ และมงเทรอซ์ ให้เป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส" “Pearls of the Swiss Riviera” เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกา และเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต ก่อนนำท่านเข้าสู่ที่พัก เมืองมงเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเลอมังค์ที่สวยงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Villa Toscane Hotel หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ มงเทรอซ์ – เซอร์แมท- รถไฟกรอนเนอร์แกรต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น

เช้า ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม นำท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางที่สวยงามของ เทือกเขาแอลป์ ผ่านเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยงามหลายแห่ง สู่ หมู่บ้านทาช หมู่บ้านสุดท้ายที่จะนำท่าน โดยสารรถไฟ เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SIMI หรือเทียบเท่า หลังจากเช็คอิน / เก็บสัมภาระในห้องพักแล้ว นำท่าน นั่งรถไฟไต่เขาจาก สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรตบานห์ สู่ จุดชมวิวกรอนเนอร์แกรต ที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากนั้นให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชมเมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่มีใช้น้ำมันเชื้อเพลิง มีเพียงแบตเตอรี่และแรงงานสัตว์เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SIMI หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้า ซอร์แมท–โลซานน์– เจนีวา-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า ช่วงเช้าให้เวลาท่านเดินเล่นใน เมืองเซอร์แมท ชั่วครู่ ก่อนนำท่าน ขึ้นรถไฟสู่หมู่บ้านทาช กลับมาขึ้นรถโค้ชคันเดิม ออกเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จ ย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และรัชกาลปัจจุบัน ขณะทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่สวยงามตั้งอยู่ในสวนสาธารณะริมทะเลสาบเจนีวา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา นำชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวา ก่อนเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม City Oberland Hotel หรือเทียบเท่า

6

วันที่หก อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-เบิร์น-ซูริค

เช้า ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (Grinderwald Grun) ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตรจากระดับน้ำทะเล และได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการก่อสร้าง นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ SPHINX จากนั้นนำชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางจาก จุงฟราว ผ่าน เมืองเวนเก้น สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเส้น ทางรถไฟ อีกด้านหนึ่ง (แวะเปลี่ยนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2440) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศ ชมเขตตัวเมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือน เมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ , หอนาฬิกาประจำเมือง แวะชม บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น และพลาดไม่ได้กับการเดินชมน้ำพุกลางเมือง ที่มีจำนวนอยู่เก้าบ่อ จนไปสิ้นสุดเอาที่หอนาฬิกาประจำเมือง ที่จะมีการตีบอกเวลาพร้อมบรรดาตุ๊กตากลที่จะเคลื่อนไหวประกอบ ก่อนเดินทางต่อสู่ เมืองซูริค
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Park Inn by Radisson Zurich Airport หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ด สนามบินซูริค-กรุงเทพฯ

เช้า อิสระพักผ่อนสบายๆ ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร ขอคืนภาษี ตรวจหนังสือเดินทาง
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

8

วันที่แปด กรุงเทพ

เช้า เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้