ทัวร์อิตาลี ตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งคาทอลิก 7 วัน 4 คืน

- มหาวิหารนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี
- จัตุรัสเซนต์มาร์ค
- มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
- มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพง
- มหาวิหารซานตามาเรียมัจโจเร

วันเดินทางทัวร์อิตาลี : สอบถาม
ดาว์นโหลดโปรแกรม
ทัวร์อิตาลีแบบส่วนตัว

รายละเอียดการเดินทางทัวร์อิตาลี ตามรอยดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งคาทอลิก 7 วัน 4 คืน

1

วันแรก กรุงเทพ

คณะพร้อมกันที่สนามบิน

2

วันที่สอง กรุงเทพฯ - โรม - อัสซีซี - เซียน่า

ออกเดินทางบินตรงสู่ สนามบินนานาชาติโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการที่ท่านเลือก (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)
เดินทางถึง ถึงสนามบินกรุงโรม จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัสซีซี่ เมืองโบราณ อายุกว่า 900 ปี เป็นเมืองสำคัญทางศาสนาอีกเมืองหนึ่งของอิตาลี ตัวเมือง ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สามารถป้องภัยจากข้าศึกศัตรู ในอดีตได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นหนึ่งเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ฟรานซิส Basilica of St. Francis เป็นมหาวิหารที่มีด้วยกันสามชั้น การตกแต่งของมหาวิหารทำโดยศิลปินสำคัญ ๆ ในยุคนั้น นอกจากเป็นศาสนสถานสำคัญแล้วมหาวิหารนักบุญฟรานซิส จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะของอิตาลีด้วย และชั้นล่างมี จิตรกรรมฝาผนัง ของจิตรกรผู้มีชื่อเสียง เช่น ชิมาบูเย และจอตโต ดี บอนโดเน ผู้ซึ่งวาดชั้นบนของมหาวิหารเป็นชีวประวัติของ นักบุญฟรานซิสด้วย หลังจากนั้นนำท่านชม วิหารเซนต์แคลร์ ที่เก็บพระศพของนักบุญเซนต์แคลร์ ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค กระจกสีสแตนกลาสที่สวยงาม สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 13 จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเซียน่า อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงของทัสกานี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 นำท่านชม วิหารเซนต์แคธเธอลีน ซึ่งเป็นอีกวิหารที่สำคัญ ประจำเมืองเซียนาและเป็นนักบุญที่มีชีวประวัติที่น่าสนใจ โดยนักบุญแคธเธอลีน อุทิศตัวช่วยเหลือคนเจ็บไข้และคนยากจน และมีความเฉลียวฉลาดมองการไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับการเพ่งญาณ ได้รับนิมิต “นรก แดนชำระ และ สวรรต์” จนพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 แต่งตั้งเธอให้เป็น "นักปราชญ์ของศาสนจักร" จากนั้นนำท่านเดินเข้าชมจัตุรัสเดล คัมโป (Piazza del Campo) ที่เป็นรูปทรงคล้ายเกือกม้านับว่าเป็นจตุรัสที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในอิตาลี ให้เวลาท่านชมและเดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของปาลาซโซ พับบลิโค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวังเก่าที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโรมาเนสก์ ตั้งแต่ปีค.ศ.1297 และหอระฆังมานเจีย (Torre del Mangia) ที่เป็นอีกหนึงสัญลักษณ์ของเซียนา จากนั้นนำท่านชมความงดงามบริเวณภายนอกของ มหาวิหารเซียนา (Siena Cathedral) หรือ ดูโอโมดิเซียนา (Duomo di Siena)(ท่านสามารถซื้อตั๋วเข้าชมภายในมหาวิหารได้ค่าบัตรประมาณ 10 ยูโร) ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1215 -1263 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค และต่อเติมด้วยศิลปะแบบเรอเนซองส์ในยุคต่อมา หรือท่านอาจจะลองซื้อขนมแพนโฟร์เท (Pan Forte) ขนมดังของเซียน่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EXECUTIVE SIENA หรือเทียบเท่า

3

วันที่สาม เซียน่า - ปาดัว - เวนิส จัตุรัสเซนต์มาร์ค - เวนิส เมสเทร

เช้า ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองปาดัว หรือ ปาโดว่า เป็นเมืองในแคว้นเวเนโตที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการโทรคมนาคมของบริเวณนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์อันตน The Basilica oF Saint Anthony of Padua โบสถ์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของปาดัว ที่มีอายุกว่า 800 ปีแลชาวอิตาลีมีศรัทธาเป็นพิเศษต่อนักบุญท่านนี้ยิ่งนัก โดยเรียกท่านว่าเป็น “นักบุญของเรื่องที่เป็นไปไม่ได้” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังของอิตาลี ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าสุดแสนโรแมนติคของอิตาลี นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตรองเคตโต้ เพื่อข้ามเรือสู่ฝั่ง จัตุรัสเซนต์มาร์ค St .Mark Square ชุมชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวนิส นำท่านเดินผ่านชม สะพานสะอื้น ที่ทอดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ดอร์จ ชมภายในของวิหารเซนต์มาร์ค ที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยศิลปะยุคโมเสส นำท่านเดินลัดเลาะไปตามซอกเล็กซอกน้อย เพื่อชม สะพานริอัลโต ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลสัญลักษณ์ที่สำคัญของเวนิส ท่านอาจใช้เวลาเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเวนิส อย่างเครื่องแก้วมูราโน-หน้ากากคาร์นิวัล-ของที่ระลึกต่างๆหรืออาจทดลองนั่ง เรือกอนโดล่าชมบรรยากาศของคลองเล็กคลองน้อยแห่งเมืองเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟ ฟังเพลงสบายๆชิวๆกับร้านกาแฟที่มีอยู่กลางจัตุรัสเซนต์มาร์ค
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ambascoatori หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ เวนิส เมสเทร - ปิซ่า - โรม

เช้า ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า เมืองท่องเที่ยวหลักของแคว้นทัสกานี ที่ตั้งของหอเอนแห่งเมืองปิซา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ. 1987 จากองค์การยูเนสโก้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่บริเวณจตุรัสมิราเคล เพื่อชมความสวยงามบริเวณรอบนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซา-หอแบบไทส์สำหรับประกอบพิธีศีลจุ่ม ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ. 1987 นำท่านถ่ายรูปกับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์ สถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์ทฤษฎีการตกของวัตถุ ให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพแอคชั่นในหลากหลายรูปแบบกับหอเอนปิซ่า ไม่ว่าจะผลักจะดันหรือจะพึงหอเอน รวมทั้งให้เวลาท่านเลือกซื้อของที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมันโบราณที่ยิ่งใหญ่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN ROME PISANA หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้า โรม - มหาวิหารทั้ง4 - ชมเมือง

เช้า ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม นำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ประทับขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาในนิกาย โรมันคาทอลิค ที่มีความสวยงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และเป็นฝีมือของศิลปินที่มีชื่อ เสียงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่–เบอร์นินี่ ชมประตูศักดิ์สิทธิ์ที่จะเปิดให้คริสต์ศาสนิกชนเดินเข้าสู่มหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ในทุกๆ 25 ปี ถ่ายรูปกับปิเอต้ารูปแม่พระประคองร่างของพระเยซูหลังจากที่ถูกปลดลงจากไม้ กางเขน ชมความสวยงามภายในที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา และนับเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย เดินชมความสวยงามและเลือกซื้อของที่ระลึกบริเวณด้านหน้ามหาวิหาร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม มหาวิหารซานตามาเรียมัจโจเร เป็นมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดของโรม และเป็นที่ชุมนุมของคริสต์ศาสนิกชนยุคแรก และเป็นมหาวิหารแห่งเดียวในโรมที่ยังทรงลักษณะสถาปัตยกรรมที่สร้างไว้แต่ ดั้งเดิมถึงแม้ว่าจะได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อ ค.ศ. 1348 และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งก็ตามจากนั้นนำท่านชม มหาวิหารนักบุญจอห์น ลาเตรัน (St. John Lateran) ซึ่ง เป็นอีกวิหารที่มีความสวยงดงามศิลปะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และชาวคาทอลิกยังเชื่อกันว่า ท่านเป็นนักเทศน์ชาวยิวในคริสศตวรรษที่ 1 และผู้เผยพระวจนะในสี่ศาสนาคือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาบาไฮ และ “Mandaeanism” ท่านยังได้ถูกกล่าวถึงในพระวรสาร คัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ และบางทีก็ยังรู้จักกันในชื่อ “ยอห์นผู้มาก่อน” เพราะถือกันว่านักบุญยอห์นเป็นผู้มาล่วงหน้าก่อนพระเยซู และนำท่านชม มหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงสร้าขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ณ จุดที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญเปาโลอัครทูตหลังจากที่ถูกตัดศีรษะ สาวกของท่านก็สร้างอนุสรณ์ที่เรียกว่า “Cella memoriae” เหนือที่ฝังศพนั้น อนุสรณ์นี้ถูกขยับขยายในรัชสมัยจักรพรรดิวาเลนติเนียนที่ 1 นำท่านแวะชมบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลี่เซี่ยมหรือโคลอสซีอุ้ม หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า แอมปิเธียเตอร์ที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซี่ยนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.71 นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์และยังเป็น 1 ใน 7 ของNew 7 Wonders อีกด้วย ก่อน นำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain จากนั้นนำท่านเดินชม ย่านบันไดสเปน Spanish Step แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของโรม
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN ROME PISANA หรือเทียบเท่า

6

วันที่หก โรม - สนามบินฟูมิชิโน - กรุงเทพฯ

เช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโนเพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี - เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
บ่าย ออกเดินทาง โดยสายการบินที่ท่านเลือก บินตรงสู่กรุงเทพฯ

7

วันที่เจ็ด กรุงเทพ

เช้า เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้