ทัวร์อิตาลี โรม ปิซ่า ฟลอเร้นซ์ เวนิส มิลาน 8 วัน

- จตุรัสมิราเคล
- หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
- จัตุรัสดูโอโม
- มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
- สนามกีฬาโคลี่เซี่ยม
- น้ำพุเทรวี่
- ย่านบันไดสเปน


วันเดินทางทัวร์อิตาลี: สอบถาม
ดาว์นโหลดโปรแกรม
ทัวร์อิตาลีแบบส่วนตัว

รายละเอียดการเดินทางทัวร์อิตาลี โรม ปิซ่า ฟลอเร้นซ์ เวนิส มิลาน 8 วัน

1

วันแรก กรุงเทพ

คณะพร้อมกันที่สนามบิน

2

วันที่สอง กรุงเทพฯ - โรม - ปิซ่า - ฟลอเร้นซ์

ออกเดินทางบินตรงสู่ สนามบินนานาชาติโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการที่ท่านเลือก (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)
เดินทางถึง สนามบินกรุงโรม จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า เมืองท่องเที่ยวหลักของแคว้นทัสกานี ที่ตั้งของหอเอนแห่งเมืองปิซา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ. 1987 จากองค์การยูเนสโก้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่บริเวณ จตุรัสมิราเคล เพื่อชมความสวยงามบริเวณรอบนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซา - หอแบบไทส์สำหรับประกอบพิธีศีลจุ่มที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ. 1987 นำท่านถ่ายรูปกับ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์ สถานที่กาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์ทฤษฎีการตกของวัตถุ ให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพแอคชั่นในหลากหลายรูปแบบกับหอเอนปิซ่า ไม่ว่าจะผลักจะดันหรือจะพึงหอเอน รวมทั้งให้เวลาท่านเลือกซื้อของที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเร้นซ์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL FIRENZE NORD หรือเทียบเท่า

3

วันที่สาม ฟลอเร้นซ์ - ชมเมือง - เวนิส เมสเทร

เช้า นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเซสโต้ ฟิโอเรนติโน่ เพื่อนั่งรถไฟเข้า เมืองฟลอเร้นซ์ นครที่รุ่งเรืองสุดในช่วงยุคเรเนซองส์ ซึ่งนับว่าเป็นยุคทองของศิลปอิตาลี เป็นเมืองหลวงของแคว้นทัสกานี เคยเป็นศูนย์กลางทางการค้า ,การเงิน และศิลปวิทยาการ ภายใต้การปกครองของตระกูลเมดิชิ นำท่านเดินเข้าสู่ เขตเมืองเก่าของฟลอเร้นซ์ ที่ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เพื่อ ชมความสวยงามบริเวณ จัตุรัสดูโอโม ทีตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองฟิเรนเซ่ หรือฟลอเร้นซ์ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ ไมเคิล แองเจลโล ได้ใช้ในการออกแบบยอดโดมกลางมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม เดินชมจัตุรัสซิกนอเรีย ที่สวยงามด้วยประติมากรรมมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่ด้านหน้าของพระราชวังเวค คิโอ เดินต่อจนถึง สะพานเก่าเวคคิโอ ที่ทอดข้ามแม่น้ำอาร์โน ซึ่งอดีตเป็นแหล่งขายทองคำที่เก่าแก่ของฟลอเร้นซ์และยังคงอนุรักษ์ บรรยากาศแบบดั่งเดิมไว้ได้อย่างดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังของอิตาลี ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าสุดแสนโรแมนติคของอิตาลี นำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งเลือกซื้อขนม ของกินเล่นใน PANORAMA SHOPPING CENTRE ที่มี PAM ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของอิตาลี รวมทั้งเอ้าท์เลทกีฬาขนาดใหญ่ของ DECATHLON
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ambascoatori หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ เวนิส เมสเทร - จตุรัสเซนต์สมาร์ค - มิลาน

เช้า ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรองเคตโต้ เพื่อข้ามเรือสู่ฝั่ง จัตุรัสเซนต์มาร์ค St .Mark Square ชุมชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวนิส นำท่านเดินผ่านชม สะพานสะอื้น ที่ทอดเชื่อมระหว่างศาลและคุกหลวง ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ดอร์จ ชมภายในของวิหารเซนต์มาร์ค ที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยศิลปะยุคโมเสส นำท่านเดินลัดเลาะไปตามซอกเล็กซอกน้อย เพื่อชม สะพานริอัลโต ที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลสัญลักษณ์ที่สำคัญของเวนิส ท่านอาจใช้เวลาเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเวนิส อย่างเครื่องแก้วมูราโน-หน้ากากคาร์นิวัล-ของที่ระลึกต่างๆหรืออาจทดลองนั่ง เรือกอนโดล่าชมบรรยากาศของคลองเล็กคลองน้อยแห่งเมืองเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟ ฟังเพลงสบายๆชิวๆกับร้านกาแฟที่มีอยู่กลางจัตุรัสเซนต์มาร์ค
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านมีเวลามากขึ้นในเมืองเวนิส
บ่าย นำท่านข้ามเรือกลับสู่ฝั่งตรองเคตโต้นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี นำท่านเดินทางสู่ บริเวณจัตุรัส มิลาน ดูโอโม หรือ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เพื่อนำท่านชมบริเวณรอบนอกมิลานดูโอโมที่สร้างในสไตล์นิโอโกธิค ที่มีความสวยงามด้วยยอดแหลมกว่า 100 ยอด ประดับประดาไปด้วยรูปแกะสลักจำนวนมากให้เวลาท่านอิสระ เดินเล่นถ่ายรูปกับ แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล, อนุสาวรีย์ของลิโอนาร์โด ดาวินซี, อนุสาวรีย์ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 กษัตริย์ ผู้รวบรวมก่อตั้งประเทศอิตาลี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH Milan หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้า มิลาน - ฟิเดนซ่า เอ้าท์เลท - โรม

เช้า ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม นำท่านออกเดินทางไปช้อปปิ้งใน ฟิเดนซ่า เอ้าท์เลท อีกหนึ่งชิคเอ้าท์เลทที่มีแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกซื้อในราคาพิเศษ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรัฐอิตาลี อดีตแห่งจักรวรรดิโรมัน อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาเมื่อกว่า 2,000 ปี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN ROME PISANA หรือเทียบเท่า

6

วันที่หก โรม - ชมเมือง

เช้า ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม นำท่านเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter Basilica ในเขตนครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่ประทับขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาประมุขแห่งคริสต์ศาสนาในนิกาย โรมันคาทอลิค ที่มีความสวยงามด้วยศิลปะในยุคเรเนซองส์และเป็นฝีมือของศิลปินที่มีชื่อ เสียงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่–เบอร์นินี่ ชมประตูศักดิ์สิทธิ์ที่จะเปิดให้คริสต์ศาสนิกชนเดินเข้าสู่มหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ในทุกๆ 25 ปี ถ่ายรูปกับปิเอต้ารูปแม่พระประคองร่างของพระเยซูหลังจากที่ถูกปลดลงจากไม้ กางเขน ชมความสวยงามภายในที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา และนับเป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย เดินชมความสวยงามและเลือกซื้อของที่ระลึกบริเวณด้านหน้ามหาวิหาร นำท่านแวะชมบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลี่เซี่ยมหรือโคลอสซีอุ้ม หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า แอมปิเธียเตอร์ที่สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซี่ยนตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.71 นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์และยังเป็น 1 ใน 7 ของ New 7 Wonders อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ Trevi Fountain หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่อง Three Coins in The Fountain ให้เวลาท่านชั่วครู่ ก่อนนำท่านมาเดินเล่น ย่านบันไดสเปน Spanish Step ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งอย่างจุใจ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN ROME PISANA หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ด โรม - สนามบินฟูมิชิโน - กรุงเทพฯ

เช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโนเพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี - เช็คบัตรโดยสาร ตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
บ่าย ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

8

วันที่แปด กรุงเทพ

เช้า เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้