ทัวร์ยุโรปตะวันออก เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 6 วัน ชมเทศกาลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

- จัตุรัสแกรนด์เพลซ
- มหาวิหารโคโลญจน์
- หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์
- ล่องเรือหลังคากระจก
- สวนคอยเคนฮอฟ (Keukenhof Spring Gardens)
- หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans)


วันเดินทางทัวร์ยุโรปตะวันออก เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์: สอบถาม
ดาว์นโหลดโปรแกรม
ทัวร์ยุโรปตะวันออกแบบส่วนตัว

รายละเอียดการเดินทางทัวร์ยุโรปตะวันออก เบลเยี่ยม เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 6 วัน

1

วันแรก กรุงเทพ

คณะพร้อมกันที่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินที่ท่านเลือก (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ)

2

วันที่สอง โดฮา (กาต้าร์) - อัมสเตอดัมส์ (เนเธอร์แลนด์) – บรูจจ์– บรัสเซล (เบลเยี่ยม)

เช้า เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง และเดินทางต่อไปยังสนามบินสคิปโพล
เที่ยง เดินทางถึงสนามบินสคิปโพล กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บ่าย ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมือง บรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองสวยของประเทศเบลเยี่ยม ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างดี หรือฉายา เวนิสแห่งเบลเยี่ยม หรือ Venice of the North นำท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าบรูจจ์ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคาร ของชาวเบลเยี่ยมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 รายล้อมด้วยคูคลองน้อยใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบันและคงความสวยงามไม่แพ้เมืองหลวงอย่างบรัสเซล หรือเดินเล่นบริเวณแกรนด์เพลซ หรืออาคารเบลฟรี ที่นับว่าเป็นฮอล์ลที่ก่อสร้างด้วยอิฐและนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดของเบลเยี่ยม และยังมีตลาดที่เก่าแก่มาจากศตวรรษที่ 15 อีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่า

3

วันที่สาม บรัสเซล (เบลเยี่ยม) - โคโลญจน์ (เยอรมัน)

เช้า ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม นำท่านเดินทางไปชมเมืองและชมความสวยงามของ จัตุรัสแกรนด์เพลซ ที่เป็นแลนด์มาร์คของบรัสเซล สถานที่ตั้งของอดีตพระราชวังหลวง ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่มีสร้างด้วยศิลปะหลายยุคสมัยทั้งสไตล์โกธิค บารอคและรอคโคโค นำท่านถ่ายรูปคู่กับ หนูน้อยมานิเคนพีส หรือหนูน้อยยืนฉี่ ที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่าง ของบรัสเซล นำท่านชมและ ถ่ายรูปภายนอกอะโตเมี่ยม ประติมากรรมอันงดงามสัญลักษณ์ ของงานแสดงสินค้าโลกเอ็กซ์โป ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศเบลเยี่ยม ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญและปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงบรัสเซล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเยอรมัน เดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ Cologne เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญจน์ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ นำท่านเข้าชม มหาวิหารโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารที่อยู่ในรายชื่อของสถานที่แห่งมรดกโลก เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญจน์ เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Hotel Koeln West หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ โคโลญจน์ (เยอรมัน) - ลิสส์ – อัมสเตอร์ดัมส์ (เนเธอร์แลนด์)

เช้า ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ สู่เมือง ลิสส์ (Lisse) เมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมและสัมผัสความสวยงามของ สวนคอยเคนฮอฟ (Keukenhof Spring Gardens) สวนดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่โด่งดังที่สุดในยุโรปและเป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งไม้หัวอื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัส ไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงาม ประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อันเก่าแก่ มีทางเดินอันร่มรื่น บางตอนก็มีงานประติมากรรมประดับสวนอยู่เป็นระยะ มีสระน้ำและน้ำพุ มีศาลาจัดแสดงกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับดอกไม้มากมาย มีการจัดสวนตัวอย่าง การวางแผนจัดปลูกไม้ดอกไม้ใบ มีร้านอาหาร 4 แห่ง รวมทั้งคอฟฟี่ช็อป (สวนคอยเคนฮอฟเปิดให้เข้าชมประมาณกลางเดือนมีนาคมจนถึงประมาณกลางเดือนเดือนพฤษภาคมของทุกปี) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมส์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ramada Apollo Amsterdam Centre หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้า อัมสเตอร์ดัมส์ - ซานสคันส์ - อัมสเตอร์ดัมส์ (เนเธอร์แลนด์)

เช้า ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์ ซานส์สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ ถือว่าเป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของกังหันลมเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้พบกับความสวยงามอย่างลงตัวของหมู่บ้านที่สร้างขึ้นสไตล์บ้านไม้แบบฮอลแลนด์ สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทที่สวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำ ทุ่งหญ้า และการปศุสัตว์ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับกังหันลม จัดเป็นหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกังหันของประเทศนี้ได้มีการใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านการผันน้ำ วิดน้ำ ระบายน้ำเพื่อเอาดินในทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัมส์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือหลังคากระจก เพื่อชมบรรยากาศของเมืองเก่าอัมสเตอร์ดัมที่สร้างอยู่ริม 2 ฝั่งคลอง ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 16-18 ซึ่งคลองนี้ขุดขึ้นมาเพื่อควบคุมระดับน้ำของแม่น้ำแอมสเตล ที่มักจะเอ่อล้นเข้าท่วมในเมืองจนเป็นหนึ่งในตำนานของชื่อเมืองและปัจจุบันชาวเมืองยังใช้สัญจรไปมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมรูปปูนปั้นต่างๆ บ่งบอกถึงความมีฐานะศักดินาและบ้านบางหลังมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี นำท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชร ชมกรรมวิธีการเจียรนัยเพชร 1 ในสินค้าออกที่สำคัญของเนเธอร์แลนด์ ที่จะทำให้เข้าใจถึงวิธีการในการเลือกซื้ออัญมณีล้ำค่านี้ ท่านมีโอกาสเข้าชมโชว์รูมที่จะนำเพชรน้ำดีขนาดต่างๆ มาให้ท่านได้ชม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
ค่ำ ออกเดินทางจากสนามบินอัมสเตอร์ดัม โดยสายการบินที่ท่านเลือก

6

วันที่หก โดฮา-กรุงเทพฯ

เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินที่ท่านเลือก
เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้