Tel 02-9621550 , 02-9621588
Hotline: 091-004-0888 ,089-191-1964
E-mail: ticket@asiaontour.com
ทัวร์ยุโรป
แผนที่ท่องเที่ยว

ทัวร์ฝรั่งเศส กรุงปารีส หอไอเฟล ช้อปปิ้งเอ๊าท์เลท 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส กรุงปารีส ย่านมงมาร์ต โบสถ์ซาเครเกอร์ ถ่ายรูปกับหอไอเฟล ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ร้านค้าปลอดภาษี อิสระเต็มวัน เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งหรือเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในมหานครปารีสตามอัธยาศัย เอ้าท์เล็ต La Vallee Village แถมฟรี Mobilis One Day Pass สำหรับเดินทางในเขต Zone1-2 ของมหานครปารีสlogo qatar
วันเดินทางทัวร์ฝรั่งเศส สอบถาม
รหัสทัวร์ฝรั่งเศส VG-FRA-6D3N-QR

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส กรุงปารีส หอไอเฟล ช้อปปิ้งเอ๊าท์เลท 6 วัน 3 คืน (QR)

วันแรก   กรุงเทพฯ - โดฮา
17.30 นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
20.40 ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 835
23.45 เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
วันที่ 2   โดฮา - ปารีส
01.10 ออกเดินทางสู่มหานครปารีส โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR041
07.10 เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงปารีส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านมงมาร์ต ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนครปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง และเป็นย่านแห่งศิลปะอีกด้วย ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โบสถ์ซาเครเกอร์ Sacre-Coeur สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตจากสงคราม กับปรัสเซีย และเพื่ออุทิศแก่พระหฤทัยของพระเยซู โดยออกแบบตามศิลปะสไตล์โรมัน-ไบเซนไทน์ โดยโปล อะบาดี สถานปนิกชาวฝรั่งเศสที่เป็น 1 ใน 77 สถาปนิกผู้ชนะการประกวด ปัจจุบันยังเป็นโบสถ์และมหาวิหารรองในคริสตจักรโรมันคาทอลิก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมมหานครที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน ผ่านแม่น้ำแซนต์แม่น้ำสายหลักของนครปารีสชมสองฟากฝั่ง และชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสวยงามต่าง ๆ นำท่านถ่ายรูปกับหอไอเฟล ที่จัตุรัสทรอคคาเดโรที่อยู่กลางกรุงปารีส โดยจัตรุสทรอคาเดโร เป็นจุดยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟล โดยฝั่งตรงข้ามของจตุรัสนี้ คือ ฝั่งโรงเรียนการทหาร ซึ่งโดยทั้งสองจุดนี้เป็นจุดสวยที่สุดและสามารถมองเห็นตัวหอไอเฟลได้ทั้งหมด อย่าง ให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณลานจัตุรัสคองคอร์ด ที่ตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวิหารลุกซอร์ในอียิปต์ ออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ผ่านชมประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ จัตุรัสชาร์ลสเดอโกลล์ ถนนชอมป์เอลิเซ่ที่โด่งดัง ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ที่ยิ่งใหญ่ พร้อมนำท่านช้อปปิ้ง ร้านค้าปลอดภาษี ที่กรุงปารีส ราคาถูกกว่าข้างนอกมีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้น เพื่อให้ได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูก เช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส เชิญท่านช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าดิวตี้ฟรีคุณภาพเยี่ยม จากร้านค้าปลอดภาษีชื่อดังของปารีส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Ibis Paris Alesia Montparnasse 14Th Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3   ปารีส - อิสระเต็มวัน **แถมฟรี !! Mobilis One Day Pass
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
**อิสระเต็มวัน เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งหรือเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในมหานครปารีสตามอัธยาศัย** อาทิ พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวจีนและอเมริกัน ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมได้เมื่อปี ค.ศ.1793 มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง,โบสถ์นอร์ทเทรอดาม ซึ่งเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุดในลักษณะโกธิคแบบฝรั่งเศส ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์โดยเออแชน วียอเลต์ เลอ ดุค ผู้เป็นสถาปนิกคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1163 ระหว่างรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 7, Art Museum, เดินเล่นย่านมงมาร์ต, โบสถ์ซาเคร่, ขึ้นชมหอไอเฟล,ช้อปปิ้งย่านถนนช็องป์เซลิเซ่ เป็นต้น *** **แถมฟรี!! Mobilis One Day Pass สำหรับเดินทางในเขต Zone1-2 ของมหานครปารีส**
(อาหารกลางวันและอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย)
โรงแรมที่พัก โรงแรม Ibis Paris Alesia Montparnasse 14Th Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4   ปารีส - อิสระเต็มวัน
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
**อิสระเต็มวัน เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งหรือเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในมหานครปารีสตามอัธยาศัย** หรือท่านอาจจะเดินทางโดยรถไฟหรือรถแท็กซี่สู่เมืองแวร์ซายส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-45นาที จากใจกลารงกรุงปารีส) ตั้งอยู่ทางทิศเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังแวร์ซายส์ซึ่งเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม แห่งหนึ่งของโลก และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆมากมาย ทั้งในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคย เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14 ทั้งยังมีบริเวณอุทยานด้านหลังที่มีสวนสวยให้นักท่องเที่ยวได้เดินเล่น
(อาหารกลางวันและอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย)
โรงแรมที่พัก โรงแรม Ibis Paris Alesia Montparnasse 14Th Hotel หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5    ปารีส - ช้อปปิ้งเอ๊าท์เลท La Vallee Village
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยและเช็คเอ๊าท์จากที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เอ้าท์เล็ต La Vallee Village พรีเมี่ยมเอ๊าท์เลทขนาดใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงปารีส ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมจานวนกว่า 100 ร้านค้า อาทิ Armani, Coach, Celine, Furla, Guess, Lacoste, Paul Smith, Marc Jacobs เป็นต้น
กลางวัน รับคูปองสำหรับทานอาหารกลางวันที่ La Vallee Village ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ เพื่อนำท่านทำคืนภาษีและเช็คอินตั๋วโดยสาร
16.40 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR040
วันที่ 6   กรุงเทพฯ
00.05 เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
02.15 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 836
12.40 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมี รอย, ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้ ้

 

 

เอเซียออนทัวร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ ชั้น 32 อาคาร Interchange 21 อโศก ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพ 10120 โทร 02-0414380 , 02-0414381 Line id: @asiaontour