แกรนด์สวิส 8 วัน ชมวิว 2 ยอดเขา จุงฟราวยอร์ค กรอนเนอร์แกรต แมทเธอร์ฮอร์น


- ซูริก (สวิสฯ) ทะเลสาบทิทิเซ่ (เยอรมัน)
- สตราสบูร์ก ริควีร์ กอลมาร์
- เบิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) อินเทอลาเก้น
- ยอดเขาจุงฟราว ทาสช์
- เซอร์แมท ภูเขาแมทเธอร์ฮอร์น ทาส์ช มงเทรอซ์
- โลซานน์ เจนีวา ลูเซิร์น

วันเดินทางทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์: สอบถาม
ดาว์นโหลดโปรแกรม
ทัวร์ยุโรป แบบส่วนตัว

รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิส 8 วัน ชมวิว 2 ยอดเขา จุงฟราวยอร์ค กรอนเนอร์แกรต แมทเธอร์ฮอร์น

1

วันแรก กรุงเทพ

คณะพร้อมกันที่สนามบิน

2

วันที่สอง ซูริก (สวิสฯ) - ทะเลสาบทิทิเซ่ (เยอรมัน) - สตราสบูร์ก (ฝรั่งเศส)

เช้า เดินทางถึงสนามบินซูริก หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่สุดในยุโรป ก่อนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ ประเทศเยอรมัน สู่ ทะเลสาบทิทิเซ่ ในเขตป่าดำ อันเป็นอุทยานแห่งชาติที่สำคัญสุดแห่งหนึ่งของเยอรมัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านออกเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศส สู่ เมืองสตราสบูร์ก หนึ่งในเมืองสำคัญของฝรั่งเศสที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสภาแห่งสหภาพยุโรป แห่งที่สอง นำท่านชมเขตเมืองเก่าของสตราสบูร์ก ที่มีอาคารสวยงามมากมายตามอย่างฝรั่งเศสโบราณ จนได้รับสมญานามว่า “La Petite France หรือฝรั่งเศสน้อย” นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารนอเตรอะดาม ที่วิคเตอร์ ฮูโก นักประพันธ์เอกของฝรั่งเศส กล่าวคำนิยามไว้ว่า “สวยงาม อลังการ และละเอียดอ่อน”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Mercure Palais des Congres Hotel หรือเทียบเท่า

3

วันที่สาม สตราสบูร์ก - ริควีร์ - กอลมาร์ - เบิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - อินเทอลาเก้น

เช้า ไกด์ พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัวรับท่านจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองริควีร์ เมืองในเส้นทางสายไวน์แห่งแคว้นอัลซาคที่มีชื่อเสียงในฝรั่งเศส นั่งรถผ่านชมบริเวณไร่องุ่นที่ปลูกกันตามแนวไหล่เขาที่ลดหลั่นไปมา ก่อนนำท่านเข้าไปเดินเล่นในตัวเมืองเก่าที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด แต่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมา ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของไวน์แห่งแคว้นอาลซัส" (Capitale des Vins d'Alsace) นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงบรรยากาศของ เมืองโบราณ โดยเฉพาะในตัวเมืองเก่าที่เรียงรายไปด้วยเรือนไม้เก่าแก่ ร้านค้าสวยงาม โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่ อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางได้อย่างดีสุดแห่งหนึ่งในประเทศ เมืองนี้มีคลองตัดไปมา จนได้รับสมญานามว่า “ลิตเติ้ล เวนิซ” นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สู่ กรุงเบิร์น นครหลวงของสวิส นำ ท่านชมเขตตัวเมืองเก่า ที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือน เมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกด้าน วัฒนธรรม ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ , หอนาฬิกาประจำเมือง แวะชม บ่อเลี้ยงหมีสีน้ำตาล บ่อน้ำพุโบราณ ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอลาเก้น เมืองสวยที่ตั้งอยู่ในหุบเขาระหว่างสองทะเลสาบ ชื่นชมบรรยากาศที่สวยงามตลอดการเดินทาง นำท่านเดินเล่นและถ่ายรูปกับถนนสวยใจกลางเมือง เดินเล่นช้อปปิ้ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงฟราว - ทาสช์ - เซอร์แมท

เช้า นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดอวาลล์ อีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กที่ตั้งอยู่เชิงเขาไอเกอร์ 1 ใน สามยอดเขาแห่งจุงฟราว คือมอนทช์–ไอเกอร์–จุงฟราว ชื่นชมทัศนียภาพที่งดงาม นำท่านโดยสารรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ หมู่บ้านไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว หรือทอป ออฟ ยุโรป 1 ในมรดกโลกทางธรรมชาติ ที่องค์การยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนให้กับความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของ ธารน้ำแข็งอเลิทร์ช นำท่านขึ้นรถไฟไต่เขาลอดใต้ภูเขาสู่ ทอป ออฟ ยุโรป ชื่อที่มาของสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดของยุโรป ณ.ความสูง 3,454 เมตร นำท่านสัมผัสกับ วังน้ำแข็งหรือไอซ์พาเลซ ที่ขุดเจาะลงไปใต้ธารน้ำแข็งถึง 30 เมตร มีการตกแต่งติดไฟสีสันสวยงาม มีแกะสลักตุ๊กตาน้ำแข็งให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ด้วย นำท่านชมวิวสวยจากลานชมวิวของ สถานีตรวจวัดสภาพอากาศสฟิงค์ ที่ความสูงถึง 3,571 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสู่สถานีไคลน์ไชเด็คและเปลี่ยนรถไฟอีกขบวนสู่ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น อีกหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆ ก่อนนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทาสช์ เมืองรีสอร์ทน่ารัก อันปากประตูสู่เซอร์มัท นำท่านขึ้นรถไฟสู่ เมืองเซอร์มัท เมืองสกีรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่มีใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง มีเพียงแบตเตอรี่และแรงงานสัตว์เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม DERBY ZERMATT หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้า เซอร์มัท - ภูเขาแมทเธอร์ฮอร์น - ทาส์ช - มงเทรอซ์

เช้า นำท่านเดินสู่สถานีกรอนเนอร์แกรตบานห์ เพื่อนั่งรถไฟไต่เขาชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามจากตัวเมืองเซอร์แมท สู่ จุดชมวิวกรอนเนอร์แกรต ที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมวิวอย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟไต่เขากลับเมืองเซอร์มัทให้เวลาท่านเดินเล่นถ่าย รูป-ช้อปปิ้งชั่วครู่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่าน โดยสารรถไฟจากเมืองเซอร์มัท สู่ทาสช์ เพื่อโดยสารรถทัวร์คันเดิม นั่งรถชมวิวที่สวยงามตลอดเส้นทางการเดินทาง เพื่อเดินทางสู่ เมืองมงเทรอซ์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยง ปราสาทยุคกลางที่เก่าแก่กว่าหนึ่งพันปี ที่สร้างอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม HELVITIE MONTREUX หรือเทียบเท่า

6

วันที่หก มงเทรอซ์ - โลซานน์ - เจนีวา - ลูเซิร์น

เช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองนี้ยังเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จ ย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และรัชกาลปัจจุบัน ขณะทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่สวยงามตั้งอยู่ในสวนสาธารณะริมทะเลสาบเจนีวา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา นำชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก,กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองริมทะเลสาบ ที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุดในสวิส ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับ สะพานไม้ และ อนุสาวรีย์สิงโต สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น หรือเดินเล่นเลือกซื้อของที่ระลึก สินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาหลากหลายยี่ห้อ, ช็อคโกแลต, มีดพับของทหารสวิส รองเท้า แฟชั่นBally ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในเวลาช้อปปิ้ง นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม IBIS STYLE LUCERN หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ด ลูเซิร์น - สนามบินซูริก

เช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อผ่านขั้นตอนการทำคืนภาษี - เช็คบัตรโดยสารตรวจหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
บ่าย บินตรงสู่กรุงเทพฯ (มีอาหารกลางวันและอาหารเช้าบริการบนเครื่อง)

8

วันที่แปด กรุงเทพฯ

เช้า เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้