Tel: 091-004-0888
E-mail: ticket@asiaontour.com
ทัวร์ยุโรป
แผนที่ท่องเที่ยว

ทัวร์อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 8 วัน ช้อปปิ้ง Outlet ลดกระหน่ำ ช้อปปิ้ง ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด

ลอนดอน เบอร์มิงแฮม วินเดอร์เมียร์ เอดินเบอระ (สก็อตแลนด์) ปราสาทเอดินเบอระ เกรทน่า เอ๊าเลท แมนเชสเตอร์ แมนเชสเตอร์ สแตรทฟอร์ด ช้อปปิ้งบิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท บริสตอล คาร์ดิฟ (เวลส์) บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน TOWER OF LONDON ช้อปปิ้ง logo chinasouth
วันเดินทางทัวร์อังกฤษ
สอบถาม
รหัสทัวร์อังกฤษ
ENG-MS-8D-CZ

รายละเอียดการเดินทางทัวร์อังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์ 8 วัน ช้อปปิ้ง Outlet ลดกระหน่ำ ช้อปปิ้ง ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด

วันแรก   กรุงเทพ
23.00

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาเตอร์เช็คอิน แถว U ประตู 9-10 สายการบิน China Southern Airlines (CZ) พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2   ลอนดอน - เบอร์มิงแฮม
02.00 ออกเดินทางสู่ ลอนดอน โดยสายการบิน CZ-3036 / CZ-303 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกวางโจว)
15.25 เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินด์เซอร์ เชิญท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับปราสาทวินด์เซอร์ อีกหนึ่งปราสาทที่ประทับในราชวงศ์อังกฤษ และเมืองวินด์เซอร์ที่สวยงามน่ารัก มีแม่น้ำเทมส์ไหลผ่าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
เดินทางต่อสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม เมืองใหญ่อันดับ 2 ของอังกฤษ และยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของอังกฤษ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL BIRMINGHAM หรือเทียบเท่า
วันที่ 3   เบอร์มิงแฮม-วินเดอร์เมียร์- เอดินเบอระ (สก็อตแลนด์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) เมืองริมทะเลสาบในเขตอุทยานแห่งชาติเลค ดิสทริค ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกถึงทิวทัศน์ที่งดงามแสนโรแมนติค และเป็นเมืองที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ เบียทริกซ์ พอตเตอร์ หรือมิสพอตเตอร์ ที่ได้แต่งวรรณกรรมคลาสสิค สำหรับเด็กเรื่อง the tale of Peter Rabbit อันเป็นที่รู้จักกันดี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินเล่นริมทะเลสาบ ชมบ้านชนบทแบบอังกฤษ ทัศนียภาพอันสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าเขตที่ราบสูง หรือไฮแลนด์ สู่ เมืองเอดินเบิร์ก หรือ เอดินเบรอะ เมืองหลวงของสกอตแลนด์ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคกลาง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลางเมือง เป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดเมืองหนึ่งในสหราชอาณาจักร เป็นเมืองแห่งเทศกาลต่าง ๆ มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ถึงสามแห่งด้วยกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL EDINBURGH PARK หรือเทียบเท่า
วันที่ 4   ปราสาทเอดินเบอระ- เกรทน่า เอ๊าเลท -แมนเชสเตอร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม เมืองเอดินเบรอะ เมืองหลวงแห่งสก็อตแลนด์ นำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบรอะ อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมืองเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต เคยถูกทำลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะ และสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม โดยเฉพาะครั้งสุดท้ายในศตวรรษที่ 19 โดยท่านเซอร์วอลเตอร์สก็อต ตัวปราสาทแบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่าชมอาทิส่วนของป้อมปราการและกำแพงปราสาทโบราณ นำท่านเข้าชม ห้องเก็บมงกุฏ คฑา ดาบแห่งพระราชา และหินแห่งโชคชะตา (Stone of Scone) ที่ศักดิ์สิทธิ์สุดของชาวสก็อต

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่ เกรตนา กรีนเอ้าท์เลท ที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดน อังกฤษ-สก็อตแลนด์ ให้ท่านเดินชมเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมในราคาพิเศษ รวมทั้งเอ้าเลทของมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ ที่ไม่มีในบิซเตอร์เอ้าท์เลท สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศทางตอนเหนือ เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ และมีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางดนตรี และการละครของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของทีมฟุตบอลที่ชาวไทยรู้จักดี คือ ทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศทางตอนเหนือ เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ และมีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางดนตรี และการละครของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของทีมฟุตบอลที่ชาวไทยรู้จักดี คือ ทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยอดทีมแห่งเกาะอังกฤษ เจ้าของสถิติแชมป์พรีเมียร์ลีกสูงสุด (ข้อมูลปี ค.ศ.2013)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MANCHESTER DEANSGATE หรือเทียบเท่า
วันที่ 5   แมนเชสเตอร์- สแตรทฟอร์ด-ช้อปปิ้งบิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท-บริสตอล
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด เมืองเกิดของศิลปินนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอังกฤษ วิลเลียม เช็คสเปียร์ ด้วยผลงานที่ท่ารู้จักอาทิ โรมิโอแอนด์จูเลียส เวนิสวานิช ฯลฯ เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ถึงได้ถูกเรียกว่าเมือง Strattford upon Avon นำท่านสู่ถนนเฮนรี่ ถนนคนเดินมีบ้านสวยสไตล์ทิวดอร์น่ารักเรียงรายมากมาย เชิญท่านถ่ายรูปกับบ้านเกิดของเช็คสเปียร์ ที่เป็นบ้านไม้กึ่งซุง ที่อนุรักษ์ไว้อย่างดี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ ที่มีสินค้าหลากหลายแบรนด์ ให้เวลาท่านเดินช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ อาทิ Bally , Burberrly , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi , Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , MaxMara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ / นำท่านเดินทางสู่เมืองบริสตอล
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งมากยิ่งขึ้น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL BRISTOL CENTRE หรือเทียบเท่า
วันที่ 6   บริสตอล-คาร์ดิฟ (เวลส์) -บาธ-สโตนเฮ้นจ์-ลอนดอน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟ แห่งแคว้นเวลส์ นำท่านเข้าชม ปราสาทคาร์ดิฟ ชมความงดงามของปราสาท ที่สวยสุดแห่งหนึ่งของเวลส์ ที่แสดงประวัติความเป็นมาของเมืองคาร์ดิฟเมื่อประมาณ 2000 ปีมาแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 1 ที่พวกโรมันได้เข้ามา จนกระทั่งถึงพวกนอร์มัง ในที่สุดปราสาทคาร์ดิฟตกมาอยู่ความครอบครองของขุนนางหลายตระกูลเรื่อยมา จนกระทั่งถึงตระกูลบิวท์ (Bute Family) ซึ่งภายหลังตระกูลบิวท์ได้ตกแต่งปรับปรุงปราสาทคาร์ดิฟให้มีความงดงามมากขึ้น อาทิเช่นให้มีการวาดภาพบนผนัง การตกแต่งปราสาทด้วยกระจกสี หินอ่อน การฉาบทอง / เดินทางสู่เมืองบาธ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินเล่น ชมเขตเมืองเก่าบาธ ที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร มีอาคารศิลปะยุคโรมันที่ หลงเหลืออยู่ ผสมผสานกับอาคารสถาปัตยกรรมยุคจอร์เจียน มีพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อน หรือ ROMAN BATH (ไม่รวมค่าเข้า ประมาณ 13 ปอนด์) ปัจจุบันบาธจึงได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลก ถ่ายรูปกับ บาธแอ็บบี้ หรือเดินเล่นชมเมือง ซื้อสินค้าจากร้านค้ามากมาย ก่อนนำท่านเข้าสู่ เขตทุ่งหญ้าแอมสเบอรี่ ท่านสามารถถ่ายรูปด้านนอกของ สโตนเฮ้นจ์ (ไม่รวมค่าเข้า ประมาณ 8 ปอนด์) กองหินประหลาด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์มากกว่า 4,000 ปีมาแล้ว และยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจจรรย์ใน New 7 Wonders อีกด้วย ที่ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าใครสร้าง? เพื่ออะไร? มีแต่การวิเคราะห์และคาดเดา เดินทางต่อสู่ มหานครลอนดอน เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN CROYDON หรือเทียบเท่า
วันที่ 7   ลอนดอน-TOWER OF LONDON-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม กรุงลอนดอน นครหลวงแห่งสหราชอาณาจักร นำท่านเข้าชม ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน พระราชวังแห่งแรกที่สร้างขึ้นตั้งแต่กษัตริย์ วิลเลียมผู้พิชิต ผู้ปกครองอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1066 นำท่านชมเพชรสตาร์ ออฟ แอฟริกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 300 กะรัต ที่ประดับอยู่บริเวณหน้ามงกุฎและคฑาอาญาสิทธิแห่งองค์พระราชินี ก่อนนำท่านนั่งรถผ่านชมสถานที่สำคัญๆต่างๆ อาทิ ด้านหน้าพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่งของนายกรัฐมนตรี จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน พิคคาเดลลี เซอร์คัส ย่านโซโห มหาวิหารเซนต์พอล ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน เมนูดิ๋มซำ
เชิญท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ที่ตั้งรัฐสภา และหอระฆังบิ๊กเบน จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบน ถนนอ็อกซฟอร์ด ที่มีห้างชื่อดัง และร้านค้ามากมาย อาทิ ห้าง Mark & Spencer และห้าง Selfridge ที่มีร้านหลุยส์วิตตองอยู่ในห้าง จนถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร การทำคืนภาษี และการตรวจสัมภาระต่างๆ
22.35 เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายเที่ยวบินที่ CZ-304 / CZ-361 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกวางโจว)
วันที่ 8   กรุงเทพฯ
21.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้

 

 

เอเซียออนทัวร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ ชั้น 32 อาคาร Interchange 21 อโศก ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพ 10120 โทร 02-0414380 , 02-0414381 Line id: @asiaontour